//algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden bieden wij als downloadbare PDF aan. Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden.

Algemene Voorwaarden Zite Media B.V.

Artikel 1 – algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.

“Zite Media”: de Besloten Vennootschap Zite Media, gevestigd te Delft, kantoorhoudend aan het adres Molenstraat 26;

b.

“klant”: iedere partij welke een overeenkomst aangaat met Zite Media ten aanzien van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten en producten;

c.

“hosting”: het door Zite Media aan haar klanten bieden van ruimte op het internet en het leveren van periodieke diensten, alles in de ruimste zin des woords;

d.

“software-ontwikkeling”: het voor klanten ontwikkelen van computerprogrammatuur en het bouwen van websites voor het internet, alsmede het verrichten van alle bijkomende activiteiten, alles in de ruimste zin des woords.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Zite Media goederen en /of diensten van welke aard ook aan klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Alle aanbiedingen van Zite Media zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Zite Media en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 – dienstverlening / verplichtingen Zite Media en verplichtingen klant

2.1 Zite Media verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten.

2.2 Zite Media ziet er op toe dat de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten:

  • voldoen aan de overeengekomen kwalificaties;
  • op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.

2.3 Zite Media ziet er op toe dat haar personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de ter uitvoering van haar verplichtingen benodigde kwaliteiten ten aanzien van deskundigheid en ervaring.

2.4 Klant zal Zite Media steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie en voorts, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van Zite Media noodzakelijk is, alle faciliteiten op haar locatie(s) ter beschikking stellen.

2.5 Zonder toestemming van Zite Media is het klant verboden de door Zite Media verschafte gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden over te dragen.

2.6 De klant garandeert dat alle redelijke instructies van Zite Media met betrekking tot het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke wijze te kunnen uitvoeren, en Zite Media in verband daarmee van alle assistentie voorziet waarom Zite Media redelijkerwijs verzoekt.

2.7 De persoonsgegevens van klant verstrekt aan Zite Media worden zorgvuldig door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers-en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij Zite Media daar toe wordt verplicht door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.

Artikel 3 – prijs / betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelastingen (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

3.2 Zite Media is bevoegd na schriftelijke berichtgeving aan klant en met inachtneming van een termijn van drie maanden de prijzen en tarieven voor door haar geleverde producten en periodieke diensten te verhogen. Prijsverlagingen worden onmiddellijk doorgevoerd.

3.3 Klant is verplicht betalingen voor hosting bij vooruitbetaling per kwartaal, per jaar of bij nader vast te stellen termijn te voldoen. Echter klant ontvangt niet eerder een factuur voor hosting dan na oplevering en het operationeel worden van zijn internet-site.

3.4 Zite Media kan bedingen dat een gedeelte of het geheel van de vergoeding voor softwareontwikkeling voor aanvang van haar werkzaamheden en / of tussentijds door klant wordt voldaan.

3.5 Alle facturen zullen door klant worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke betalingscondities is klant verplicht binnen een-entwintig dagen na factuurdatum te betalen. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Zite Media is ontvangen.

3.6 Indien klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal klant zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend en gemaakt door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

Artikel 4 – meerwerk / wijziging

4.1 Indien gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen Zite Media en klant van de zijde van laatstgenoemde aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst, waardoor de prestatie(s) van Zite Media aantoonbaar worden verzwaard, dan is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het gebruikelijke tarief dat door Zite Media wordt gehanteerd in aanmerking komt. Zite Media is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

4.2 Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en / of de continuïteit van de dienstverlening, en / of de wederzijdse verantwoordelijkheden van klant en Zite Media, kan / kunnen worden beïnvloed.

4.3 Voor zover voor hosting een periodiek vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Zite Media klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 5 – tussentijdse beëindiging

5.1 Indien de klant enige verplichting uit een overeenkomst met Zite Media niet nakomt, met name zijn verplichting tot stipte betaling, zijn verplichtingen op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 4 en in situaties als omschreven in artikel 12, is Zite Media gerechtigd zonder sommatie of ingebrekestelling, haar verplichtingen uit bedoelde overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.

5.2 Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden wordt de tussen klant en Zite Media gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn vereist, op het moment dat klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en / of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, alsmede in het geval dat klant en / of diens medewerkers illegale teksten en / of afbeeldingen op de internet-site plaatsen.

5.3 Klant heeft het recht de overeenkomst met Zite Media tussentijds te beëindigen indien Zite Media niet voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst met klant of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, doch niet eerder dan nadat klant Zite Media schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Zite Media binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen.

Artikel 6 – aansprakelijkheid

6.1 Zite Media is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van grove schuld of opzet van Zite Media en / of haar werknemers doch beperkt tot maximaal het bedrag van de voor desbetreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

6.2 Indien de betreffende overeenkomst hosting betreft en de looptijd bedraagt meer dan 1 jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 1 jaar.

6.3 Aansprakelijkheid van Zite Media voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.4 Aansprakelijkheid van Zite Media voor schade aan derden is uitgesloten.

6.5 Indien in het geval van hosting een internet-site tengevolge van een forse tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, stroomstoring, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedsfeer van Zite Media, alsmede in het geval van (regulier) onderhoud uitvalt of anderszins wordt gestoord, vormt dit geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Zite Media en leidt dit derhalve niet tot aansprakelijkheid voor de schade die de klant daardoor eventueel leidt.

6.6 De aansprakelijkheid van Zite Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Zite Media onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Zite Media ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, opdat Zite Media in staat is adequaat te reageren.

6.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Zite Media meldt.

Artikel 7 – overmacht

7.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Zite Media.

7.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8-toepasselijk recht en geschillen

8.1 De overeenkomsten tussen Zite Media en klant worden beheerst door Nederlands recht.

8.2 De geschillen welke tussen Zite Media en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door Zite Media met klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Zite Media is gevestigd.

 

HOSTING

De in dit hoofdstuk “hosting” vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Zite Media in opdracht van klant optreedt als host op het Internet en in het geval van overige periodieke dienstverlening.

Artikel 9 – Duur

9.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen geldt een duur van 1 jaar.

9.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode doch niet langer dan 1 jaar, tenzij klant of Zite Media de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende periode.

Artikel 10 – verplichtingen en rechten Zite Media

10.1 Zite Media draagt zorg voor de aanwezigheid van klant op het internet voor de duur van de overeenkomst, alsmede voor alle specificaties en onderdelen van de door klant gewenste diensten.

10.2 Zite Media is vrij om de samenstelling of inhoud van de door klant gewenste diensten eenzijdig ten gunste van klant aan te passen.

10.3 Bij overschrijding van het dataverkeer boven de in de overeenkomst afgesproken grens is klant Zite Media een vergoeding verschuldigd als nader in de overeenkomst bepaald.

10.4 Zite Media is verplicht klant tijdig in te lichten indien het dataverkeer dreigt de in de overeenkomst afgesproken grens te overschrijden.

Artikel 11 – onderhoud / garantie

11.1 Zite Media verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt zij dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot storingen.

11.2 Zite Media verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch verplicht zich op eerste afroep door klant alle haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en / of gebreken onverwijld op te lossen.

Artikel 12 – vrijwaring door klant

12.1 Klant draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site.

12.2 Klant verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma's op de systemen van Zite Media, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Zite Media en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van Zite Media zouden kunnen hinderen.

12.3 Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de klant ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de Netiquette, de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

12.4 Voor schade aan Zite Media of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de klant aansprakelijk; deze schade kan op de klant worden verhaald.

12.5 Zite Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de klant verstrekte toegang tot-en gebruik van de systemen van Zite Media buiten gebruik te stellen wanneer de klant handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de klant in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.

12.6 Zite Media is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de klant. De klant vrijwaart Zite Media voor en tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

12.7 Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is voorbehouden aan de betreffende klant. Het is hem niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de diensten van Zite Media gebruik te laten maken.

SOFTWARE-ONTWIKKELING

De in dit hoofdstuk “software-ontwikkeling” vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “hosting” van toepassing indien Zite Media in opdracht van klant computerprogrammatuur ontwikkelt en / of websites bouwt.

Artikel 13 – ontwikkeling van programmatuur

13.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Zite Media zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de klant verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor klant instaat.

13.2 Zite Media is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 14 -aflevering, installatie en acceptatie

14.1 Zite Media zal de te ontwikkelen programmatuur aan klant conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Zite Media uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.

14.2

Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na aflevering of, indien een door Zite Media uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie.

14.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

  • indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Zite Media uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen: na voltooiing van de installatie, dan wel

  • indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel indien Zite Media vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 6 aan acceptatie niet in de weg staan.

In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien klant daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

14.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de klant Zite Media hierover zo spoedig mogelijk gedetailleerd, schriftelijk, informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

14.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur andere fouten dan bedoeld in lid 4 bevat, dan zal de klant Zite Media hierover tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk in de vorm van een gedetailleerd testrapport informeren. Zite Media zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Zite Media gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

14.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijn de fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van de Zite Media om deze kleine fouten te herstellen.

14.7 Indien de programmatuur in fasen en / of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de nietacceptatie van een bepaalde fase en / of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en / of een ander onderdeel onverlet.

Artikel 15 – intellectuele eigendom

15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die Zite Media bij de uitvoering van software-ontwikkeling gebruikt of zelf ontwikkelt, daaronder begrepen programmatuur, adviezen en werkwijzen, berusten uitsluitend bij Zite Media (of diens licentiegevers). Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

15.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zite Media is het klant niet toegestaan de rechten van intellectuele eigendom van Zite Media of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

15.3 De rechten van intellectuele eigendom welke Zite Media in licentie gebruikt mag klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

15.4 Het is Zite Media toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Zite Media door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat klant niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Zite Media op verzoek van klant een reservekopie aan klant ter beschikking stellen.

Artikel 16 -annulering

Indien klant een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is zij gehouden aan Zite Media alle met het oog op de uitvoering van bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Zite Media op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

//privacystatement & cookies

 

//noodzakelijke cookies

Op deze website gebruiken wij twee cookies, die allebei nodig zijn om de website op een goede manier te laten draaien. Voor deze cookies hoeven wij geen toestemming te vragen, en dat doen we dan ook niet. Het plaatsen van deze cookies is wat de wet een gerechtvaardigd belang noemt: het zorgen voor een goed werkende en veilige website is zowel voor ons als voor u als gebruiker belangrijk, en heeft geen grote gevolgen voor uw privacy.

//google analytics

Voor deze website gebruiken wij Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden.  De cookies die daarbij geplaatst worden nemen wij voor lief. Wanneer je kiest om alleen noodzakelijke cookies te gebruiken, worden deze gegevens wel geanonimiseerd en zijn deze volgens Google niet herleidbaar tot een persoon. 

//embedded content

Soms plaatsen wij een video. Deze worden meestal op Vimeo.com of Youtube.com geplaatst waarna wij deze embedden. Wanneer je er voor kiest om de cookies te accepteren voor een optimale site, worden deze video's binnen onze site getoond. Kies je er echter voor alleen de noodzakelijke cookies te gebruken, dan worden deze video's vervangen door links naar de betreffende site, en worden er pas cookies ingeladen als je de betreffende video aanklikt. 

//server logs

Door de server van de website worden logs bijgehouden, waarin de IP-adressen van bezoekers worden geregistreerd, onder meer om brute force attacks tegen te gaan. Deze gegevens worden alleen voor serverside-statistieken en beveiligingsredenen bijgehouden en niet gedeeld met derden of gebruikt op welke commerciële manier dan ook.